Local Area Codes for:

Japan +81
 • Aichi 562
 • Akita 188
 • Amagasaki 6
 • Chiba 472
 • Chuoko 3
 • Fuchu 423
 • Fukuoka 92
 • Gifu 582
 • Hiroshima 82
 • Kagoshima 992
 • Kanagawa 44
 • Kawasaki 44
 • Kobe 78
 • Kochi 888
 • Kyoto 75
 • Mitatoku Tokyo 3
 • Miyazaki 985
 • Nagasaki 958
 • Nagoya 52
 • Naha (Okinawa) 988
 • Niigata 25
 • Nishinomiya 798
 • Okayama 862
 • Osaka 6
 • Saitamatan 48
 • Sapporo 11
 • Sasebo 956
 • Sendai 22
 • Tachikawa 425
 • Takamatsu 878
 • Tokyo 3
 • Toyama 764
 • Toyota 565
 • Yokohama 45
 • Yokosuka 468