Local Area Codes for:

Kenya +254
  • Busia 321, 366
  • Eldorel 321
  • Kajiado 301
  • Kisumu 35
  • Maseno 35
  • Mombasa 11
  • Nairobi 2
  • Nakuru 37