Local Area Codes for:

United Arab Emirates +971
 • Abu Dhabi 2
 • Ajman 6
 • Al ain 3
 • Asab 5
 • Aweir 49
 • Bita Zayed 5
 • Buhasa 5
 • Dhayd 6
 • Dibba 70
 • Dubai 4
 • Falaj-Al-Moalia 6
 • Fujairah 70
 • Habshan 5
 • Jebel Ali 84
 • Jebel Dhana 52
 • Khawanij 58
 • Mafrak 5
 • Ras-Al-Khaimah 77
 • Sharjah 6
 • Tarif 53
 • Umm-ai-Quwain 6
 • Wadi Hatta 49